Egyesületek & alapítványok

Kiemelt helyet foglal el praxisomban a civil szervezetek jogvédelme. Támogatást nyújtok egyesületüknek, szakszervezetüknek, alapítványuknak a jogszabályi változásokhoz és adminisztratív kötelezettségekhez való alkalmazkodásban. Gondot fordítok működési gyakorlatuk megismerésére és arra, hogy azt a jogszabályoknak megfelelően továbbra is megőrizhessék.

Megbízási díj nélkül áttekintjük alapszabályukat, alapító okiratukat és szükség esetén javaslatot teszünk annak módosítására, felhívjuk a figyelmüket a jogszabállyal ellentétes rendelkezésekre.

Egyesület és szakszervezet alapszabályának módosítása az új Ptk. alapján


Amennyiben alapszabályát megküldi email-címünkre, válaszunkban röviden jelezzük, hogy szükséges-e a módosítás, egyben tájékoztatjuk eljárási díjainkról.

Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével az egyesületeknek és különös formáinak, pl. a szakszervezeteknek is módosítaniuk kell alapszabályukat, amennyiben az az új Ptk.-val össze nem egyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. A gyakorlatban melyek a főbb változások, mit és hogyan kell módosítani? Összefoglaló.

Bővebben...

Létesítő okirat módosítása - Gyakori kérdések

Az egyesület és az alapítvány az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötles létesítő okiratát felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. Pl. ha székhelyváltozás, névváltozás történik, a szervezeti rendszer átalakításra kerül stb. akkor - mivel ez érinti az alapító okiratot - az áttérést is meg kell ejteni.

2016. március 15. napját követően egyesület és alapítvány csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet. Ha a változásbejegyzési kérelem nem is kerül e határidőig benyújtásra, a döntéshozó szervnek legalább a határozatot meg kell hoznia.

Igen és általában erre a bíróság fel is hívja a szervezetet. A módosítás oka, hogy a létesítő okirat nem lehet megtévesztő tartalmú, tehát a közhasznú szervezeti minősítésre való utalásokat ki kell venni, ami azonban nem jelenti, hogy ne kerülhetnének megjelölésre közhasznú tevékenységek.

A tapasztalatok szerint a korábban készült alapszabályok módosításra szorulnak leginkább, azért:
- mert nem tartalmazzák a közhasznú tevékenységek alapjául szolgáló közfeladatokat előíró jogszabályhelyek megjelölését;
- mert a tagfelvétel és a tagsági jogviszony megszüntetése körében az új Ptk-val ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak;
- mert nem tartalmazzák a tag kizárására vonatkozó részletes szabályokat;
- mert azokban a költségvetés elfogadása nem a döntéshozó szerv hatásköre;
- mert a vezető tisztségviselők képviseleti jogával kapcsolatban a jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak;
- mert a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére és visszahívására vonatkozóan a jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak;
- mert a minősített döntéshozatali szabályok ellentétesek a hatályos jogszabályokkal.

Igen, de Ptk. nem mondja meg, hogy mely esetekben. Csupán az alábbi korlátot támasztja: nem lehet eltérni a jogszabályi rendelkezésektől, ha "az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza."

Ezen jogszabályhely értelmezésére a gyakorlat nem szilárdult meg, kialakulófélben van. Kiindulási pontként tehát marad az eddigi tapasztalat, a józan ész és a szigorúság a jogszabályi követelmények érvényesítésére.

A tagnyilvántartás vezetése az új Ptk. szerint a vezető tisztségviselő (elnök) feladata és felelőssége. Fontos, hogy az naprakész legyen, mert bizonyos határozatok meghozatala esetében a határozatképességet a tagok számához viszonyítja az új Ptk.

Célszerű tehát e szempontból valamilyen módot találni az inaktív tagok tagsági viszonyának megszűnésére (pl. az ő lemondásukkal vagy törlésükkel még a régi szabályok szerint, ha nem fizetnek tagdíjat).

DSCF5814-3C.jpg

DR. BAJUSZ GERGELY | ÜGYVÉD
ADÓJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 652 1553


DR. DEMETER ANDREA 
| ÜGYVÉD
MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 653 9395

1149 Budapest, Angol utca 38.
[Róna Office Center irodaház - 311.]
Postacím: 1605 BP. Pf. 111.

Fax: +36 1 700 1658
iroda@bajusz-demeter.hu